Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen en précontractuele rechtsbetrekkingen.

1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van koper wordt door DouBBle You sports & promotion uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

Artikel 2. Tot stand komen van overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en offertes, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend.

2.2 Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand wanneer DouBBle You sports & promotion na ontvangst van de order van koper, hetzij deze bevestigt, hetzij met de uitvoering ervan begint.

2.3 Monsters, tekeningen, getoonde modellen, opgegeven afmetingen, maten, hoeveelheden, gewichten, kleuren, materialen,
materiaalstructuur, finish en/of andere gegevens, die door DouBBle You sports & promotion aan koper zijn verstrekt, gelden slechts als benaderende omschrijving van de zaak.

2.4 Slechts indien de zaken zeer wezenlijk afwijken van voormelde gegevens, is koper bevoegd de overeenkomst binnen 8 dagen na datum van levering te ontbinden.

Artikel 3. Gegevens verstrekt door koper

3.1 Van de door koper aan DouBBle You sports & promotion verstrekte monsters, tekeningen, getoonde modellen, opgegeven
afmetingen, maten, hoeveelheden, gewichten, kleuren, materialen, materiaalstructuur, finish en/of andere gegevens wordt door DouBBle You sports & promotion aangenomen dat deze juist en adequaat zijn, zonder enig nader onderzoek. Koper vrijwaart DouBBle You sports & promotion tegen aanspraken in en buiten rechte van een derde, die stelt dat op een merk-, octrooi-,
handelsnaam-, model-, auteursrecht of enig ander recht van die derde, inbreuk is gemaakt door gebruikmaking daarvan door DouBBle You sports & promotion.

3.2 Indien een derde bezwaar maakt tegen uitlevering door DouBBle You sports & promotion, is DouBBle You sports & promotion, onverminderd het voorgaande, zonder meer gerechtigd de uitlevering niet uit te voeren en/of terstond te staken en vergoeding voor de gemaakte kosten en schadevergoeding van koper te verlangen, zonder dat DouBBle You sports &
promotion tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden is.

Artikel 4. Prijswijziging

4.1 In geval van wijzigingen in voor de kostprijs van DouBBle You sports & promotion relevante factoren, is DouBBle You sports
& promotion gerechtigd de opgegeven, aangeboden dan wel overeengekomen prijs vóór de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 2, alsmede vanaf 3 maanden erna (voor zover de uitvoering van de overeenkomst nog
niet is voltooid), met hetzelfde bedrag te wijzigen. Onder voormelde relevante factoren dienen mede te worden begrepen opslagkosten, correspondentiekosten en kosten van vervoer e.d., indien en voor zover in de prijs inbegrepen.

4.2 Wijziging van de overeengekomen prijs, waartoe DouBBle You sports & promotion op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is, zoals met betrekking tot invoerrechten, omzetbelasting, loonsverhogingen, valuta koerswijzingen e.d., is te allen tijde toegestaan.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Als levertijd geldt de termijn welke tussen partijen is overeengekomen. DouBBle You sports & promotion heeft te allen
tijde het recht op een naleveringstermijn van 30 dagen, ingaande op de eerste dag na afloop van de overeengekomen levertijd. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde heeft DouBBle You sports & promotion recht op een naleveringstermijn van 3 werkdagen, ingaande op de eerste dag na afloop van de overeengekomen levertijd, indien deze maximaal 10 werkdagen bedraagt.

5.2 Indien geen levertijd is overeengekomen, zal DouBBle You sports & promotion de zaken leveren binnen een naar zijn oordeel redelijke termijn, gezien de aard van de zaken en de overige terzake doende, hem bekende omstandigheden.

5.3 Onverminderd het bepaalde in dit artikel geldt ten aanzien van afroeporders het volgende. Onder een afroeporder wordt verstaan een order, waarbij op de orderbevestiging is vermeld, dat levering van de zaken zal plaatsvinden na afroep door koper. Indien met betrekking tot het tijdstip van afroep niets is vermeld op de orderbevestiging, zal als zodanig gelden de leveringsdatum c.q. de laatste dag van de levertijd, voor zover die overeengekomen is. Indien omtrent het tijdstip van afroep en/of levering niets is overeengekomen, staat het DouBBle You sports & promotion vrij om koper schriftelijk te sommeren de goederen binnen een bij die sommatie aangegeven periode af te nemen. Die periode wordt gesteld op tenminste 3 weken, te rekenen vanaf de datum van de dagtekening der sommatie.

Artikel 6. Levering

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering altijd plaats "af DouBBle You sports & promotion".
Daaronder wordt mede verstaan levering "af magazijn expediteur".

6.2 Koper is verplicht de zaken bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien koper hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten hem in rekening worden gebracht.

6.3 Indien koper niet voldoet aan zijn verplichtingen, zoals vermeld in de vorige zin, kunnen de zaken, indien DouBBle
You sports & promotion hiermee akkoord gaat, tijdelijk voor rekening en risico van koper worden opgeslagen in een opslagruimte. DouBBle You sports & promotion is niet aansprakelijk voor schade aan de zaken, indien deze door gebrek aan geschikte opslagruimte in het geheel niet, slechts gedeeltelijk en/of gebrekkig kunnen worden opgeslagen.

6.4 DouBBle You sports & promotion is te allen tijde gerechtigd om 5% minder dan de opgegeven en/of overeengekomen
hoeveelheden te leveren.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 DouBBle You sports & promotion garandeert aan koper, behoudens het bepaalde in lid 2, de deugdelijkheid van de geleverde zaken. Daaronder wordt mede begrepen het voldoen aan de specificatie c.q. gebruiksaanwijzing, indien deze is meegezonden. Indien er geen sprake is van deugdelijkheid, als bedoeld in de vorige zin, zal DouBBle You sports &
promotion te zijner keuze - na retourzending in originele staat op kosten van koper - hetzij de geleverde zaken vervangen door gelijkwaardige nieuwe zaken, hetzij de geleverde zaken repareren, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken.

7.2 De in 7.1 vermelde garantie geldt niet indien:

a. koper jegens DouBBle You sports & promotion in gebreke is;

b. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking in kwaliteit, maat, kleur, dessin, gewicht, afmeting, materiaal, materiaalstructuur en/of finish;

c. de zaken versneden, verknipt, of op enige andere wijze bewerkt, verwerkt, nabewerkt, gebruikt of beschadigd zijn;

d. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden, zoals b.v. vervuiling, geweld van buitenaf, overbelasting of andere buiten de controle van DouBBle You sports & promotion liggende oorzaken, zijn blootgesteld;

e. de ondeugdelijkheid het gevolg is van slecht onderhoud of natuurlijke slijtage;

f. door koper zelf of door derden reparaties zijn verricht aan de door DouBBle You sports & promotion geleverde zaken;

g. de termijn voor reclameren, zoals vermeld in 7.3, is overschreden;

h. ingeval van verborgen gebreken, 6 maanden na datum van levering zijn verstreken.

7.3 Reclames betreffende zichtbare gebreken, dienen binnen 8 dagen na levering, schriftelijk ter kennis van DouBBle You sports
& promotion te worden gebracht, tenzij koper aannemelijk maakt dat hij niet in staat is geweest de zaken binnen die termijn te inspecteren. Reclames betreffende verborgen gebreken, dienen binnen 8 dagen nadat deze bij koper zijn gemeld, respectievelijk op redelijke wijze aan koper hadden kunnen blijken, schriftelijk ter kennis van DouBBle You sports & promotion te worden gebracht.

7.4 Koper heeft nimmer het recht de zaken retour te zenden, tenzij DouBBle You sports & promotion hiermee tevoren uitdrukkelijk heeft ingestemd. Indien koper desondanks in strijd met het voorgaande de zaken retour zendt, worden deze, voor zover zij niet door DouBBle You sports & promotion zijn geweigerd, voor rekening en risico van koper ter beschikking van
koper gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van de eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid.

7.5 DouBBle You sports & promotion is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan geleverde
zaken en/of verpakkingen, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van DouBBle You sports & promotion persoonlijk of zijn leidinggevende ondergeschikten. De hier voorziene beperking van de aansprakelijkheid van DouBBle You sports & promotion strekt zich ook uit
tot werknemers van DouBBle You sports & promotion en tot door DouBBle You sports & promotion ingeschakelde  hulppersonen.

Artikel 8. Betaling

8.1 Alle facturen dienen te worden betaald uiterlijk binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op
korting of verrekening.

8.2 Indien koper niet binnen 15 dagen na factuurdatum betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente
verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand over het verschuldigde.

8.3 De buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor rekening van koper. Deze worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum
van EUR 300,-- per factuur.

8.3 Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.4 DouBBle You sports & promotion behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren en is gerechtigd koper de kosten van remboursement in rekening te brengen. Openstaande facturen dienen bij levering onder remboursement eveneens betaald te worden.

Artikel 9. Verdere gevolgen van tekortschieten van koper

Onverminderd het in artikel 8 bepaalde kan DouBBle You sports & promotion in geval van verzuim van koper alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen DouBBle You sports & promotion op koper direct en ineens opeisbaar. Koper wordt geacht in verzuim te zijn ingeval hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit deze voorwaarden, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, of door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.

Artikel 10. Overmacht

Indien de leverancier van wie DouBBle You sports & promotion de zaken betrekt, door welke oorzaak ook, ondanks aanmaningen van DouBBle You sports & promotion, in gebreke blijft met leveren, dan wel niet tijdig of niet goed levert, geldt dit ten aanzien van koper voor DouBBle You sports & promotion als overmacht vanaf de datum dat de naleveringstermijn, zoals hiervoor vermeld, is verstreken. De verplichtingen van koper worden, DouBBle You sports & promotion zich op de in dit artikel bedoelde omstandigheden mag beroepen, tevens opgeschort. Eerst na het verstrijken van de naleveringstermijn heeft koper het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 DouBBle You sports & promotion behoudt zich het eigendom voor van alle door hem aan koper geleverde zaken, totdat de koopprijs daarvan geheel is voldaan, zulks met inachtneming van artikel 8. Indien DouBBle You sports & promotion in het kader van de verkoopovereenkomst ten behoeve van koper door koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom totdat koper de daaruit voortvloeiende vorderingen geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die DouBBle You sports & promotion jegens koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van koper in één of meer van zijn verplichtingen jegens DouBBle You sports & promotion.

11.2 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van DouBBle You sports & promotion te bewaren. Het risico ten aanzien van beschadigingen en verloren gaan van zaken en van eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade gaat op koper over na levering van de zaken. Koper is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, water- en ontploffingsschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan DouBBle You sports & promotion op eerste aanzegging ter inzage te geven.

11.3 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op koper is overgegaan, mag deze die zaken, tot aan de datum van een eventueel faillissement of een eventuele surséance van betaling, in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening verkopen, doch hij mag deze niet verpanden noch aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

11.4 Bij verkoop op krediet door koper, is deze verplicht bij zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van
het bepaalde van dit artikel, zo lang de eigendom van de geleverde zaken niet op koper is overgegaan.

11.5 DouBBle You sports & promotion heeft te allen tijde toegang tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, voor
zover koper het in zijn macht heeft DouBBle You sports & promotion toegang te verschaffen. Indien koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens DouBBle You sports & promotion tekortschiet of DouBBle You sports & promotion goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichting zal tekortschieten, is DouBBle You sports & promotion gerechtigd op kosten van
koper de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, naar keuze van DouBBle You sports & promotion, tijdelijk of definitief tot zich te nemen. Koper machtigt DouBBle You sports & promotion hierbij reeds nu voor alsdan om het terrein en/of het perceel, waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde deze tot zich te kunnen nemen.

Artikel 12. Vrijwaring door koper

Koper vrijwaart DouBBle You sports & promotion tegen alle aanspraken van derden terzake van DouBBle You sports & promotion aan koper geleverde zaken en/of verpakkingen, waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht de oorzaak of tijdstip van ontstaan.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle rechtsverhoudingen tussen koper en DouBBle You sports & promotion worden beheerst door het Nederlands recht. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam .

Breda,  2018